FANDOM


Ang 2 ay ang unang bilang na lantay sa base-10 na sistema ng pagnunumero. Ito lang ang pantay na bilang na lantay, dahil ang lahat na mahahati sa dalawa ay isang bilang na pinaglakip (hindi bilang na lantay).
2

Mga Katibayan

  • Ito ay mahahati sa 1: $ 2/1=2 $
  • Ito rin ay mahahati sa 2: $ 2/2=1 $
  • Kaya ang 2 ay bilang na lantay.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.